זהר נוה, משרד עורכי דין
ייעוץ ועזרה משפטית מקצועית

מערכות הוצאה לפועל

מסחרי וחברות /מערכות הוצאה לפועל

מערכות הוצאה לפועל

מערכות הוצאה לפועל הינן מערכות נפרדות ממערכת בתי המשפט ועל כן חלים עליהן חוקים והוראות שונים ונפרדים.

נקודת המוצא היא כי מערכות ההוצאה לפועל אינן מערכות שיפוטיות הפוסקות במחלוקת בין שני צדדים, אלא מערכות שתפקידן לבצע ולאפשר גביה של חובות הנובעים מחיובים שונים כגון שטרות, פסקי דין, משכנתאות, משכונים, ערבויות ועוד. משכך, הרי שמערכות הוצאה לפועל פועלות אך ורק לצורך ביצוע הליכי הגביה והביצוע של החיובים השונים ואין היא מתייחסת כלל למחלוקת בין הצדדים ככל שקיימת.

מערכות הוצאה לפעול מהוות חל מרשות האכיפה והגביה ומורכבות משני חלקים עיקריים:

1. ראש ההוצאה לפועל – תפקיד זה ממולא לרוב ע"י שופט/רשם שתפקידו לדון בהליכי הגביה השונים ובבקשות המוגשות לו ביחס להליכים אלו ע"י זוכים או חייבים. ראש ההוצאה לפועל אינו מכריע בסכסוכים או מחלוקות בין הצדדים וכל תפקידו הוא לאפשר ביצוע תקין והולם של הליכי גביה של חובות במסגרת מערכות ההוצאה לפועל. במקרים בהם פסק דין אינו ברור דיו לצרכי גביה, יש בסמכותו של ראש ההוצאה לפועל לפנות לביהמ"ש שנתן את פסק הדין בבקשה להבהרה אך לרוב, החלטות ראש ההוצאה לפועל נועדו על מנת לאפשר גביה מסודרת, מהירה ויעילה של החובות במסגרת לשכת הוצאה לפועל.

2. המוציא לפועל – זוהי המערכת השניה שתפקידה הוא לבצע הלכה למעשה את פעולות הגביה השונות עליהן מחליט ראש ההוצאה לפועל. למשל, כאשר ישנו צורך בביצוע עיקולים בבנקים וחברות ביטוח או לבצע עיקול ברישום בכתובת החייב, פעולות אלו מבוצעות ע"י פקידי ההוצאה לפועל עפ"י הוראותיו ונהליו של המוציא לפועל. הוא זה האחראי לביצוע הליכי גביה עפ"י בקשת הזוכה, הוא זה האחראי לבצע פעולות של מימוש, נכסים, מימוש כספים, ביצוע עיקולים, תפיסות רכבים, העברת החלטות ראש ההוצל"פ לגורמים המוסמכים למשל, העברת צו עיכוב יציאה מהארץ למשטרת הגבולות וכן ביצוע צוי מאסר והעברתם למשטרת ההוצל"פ.

יש לזכור שמערכות הוצאה לפועל לא מסוגלות לעבוד והתקיים אחת ללא השניה ולמעשה אחת פועלת במקביל ובשיתוף פעולה עם השניה. כך למשל, המוציא לפועל אינו יכול לפעול בניגוד להחלטה של ראש ההוצאה לפועל ומנגד, ראש ההוצל"פ אינו יכול להתעלם בהחלטותיו מפעולות של המוציא לפועל ככל שאלו נעשו כחוק.

פעילות תקינה של מערכות הוצאה לפועל חשובה ביותר לצורך אכיפה וגביה של חובות וזאת על מנת להבטיח כי חייבים לא יתחמקו מלשלם את המגיע להם, בין אם עפ"י פסק דין ובין אם בדרך אחרת. מערכות אלו פועלות עפ"י מערכת של חוקים, תקנות הוראות והנחיות אשר נועדו מצד אחד לאפשר גביה מהירה ויעילה של חובות אך מנגד, ביצוע פעולות גביה תוך שמירה על זכויותיו של החייב באופן שגביית החוב ממנו תעשה בדרך נאותה שלא תפגע בזכויותיו מעבר לדרוש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקשרו עוד היום:03-6950662